İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımıyla birlikte kadrosuna yeni personel alacağını açıkladı. Serdümen, motorcu, muhafız, topçu, serdümen, aşçı, kurbağa adam alanında 300 kişilik alım yapacağını duyuran Sahil Güvenlik Komutanlığı, başvuru şartları ve detayları açıkladı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusunun nasıl yapılacağı, başvuruda bulunmak isteyen yüzlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Toplam 300 kişilik alım yapacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı başvuruların 21-30 Eylül tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 vedaha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyorolmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisiüzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhisolanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birliktarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bubelgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış vemüteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve dahasonra doğmuş olanlar başvurabilir),Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş vesözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2021yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonradoğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tümadayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafındansorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamadaolursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesifeshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattakişartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve ErYönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ileJ.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayıfeshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)iptal edilmektedir,

ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fizikikabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarındabaşarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasınaçevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlübulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayamahkûm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geribırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkekkaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref vehaysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım vesatımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyansuçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’incimaddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref vehaysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre)uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporlakanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiğihastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 güniçinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kuruluraporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecekraporlar dikkate alınmayacaktır.),

n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alantablodaki kaynakları karşılamak),

o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranlarıtablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,çıplak ayakla ölçülür.)

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

a. Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadecehttps://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerindene-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılanbaşvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilanedilecektir.

b. Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00’de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00’de sonaerecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamazise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Budurum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

c. Askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre başvuru yapan adaylar ile sisteme ilave belgeyüklemesi gereken adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;

(1) Askerlik görevini tamamlayanlar, üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açıkismi yazılı terhis belgesini, (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayınsınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğutespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.)

(2) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğindenalacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erleriçin örnek yazı sayfa-17, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-18),

(3) Başvuru için talep edilen ilave belge/sertifikasını,okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemdegörünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersizsayılacaktır. Başvuru yaptığı branş itibariyle kendisinden herhangi bir belge istenmeyen adaylarbelge yüklemesi yapmadan başvurusun tamamlayacaktır.

ç. Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarınauygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adayelenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi). Buhusustaki hukuki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

d. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e. Alım süresince her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylaralım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi birtebligat gönderilmeyecektir. www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligatniteliği taşımaktadır.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın